SHETECT – Privé detective & bedrijfsrecherche

accuraat, betrouwbaar en snel

Algemene Voorwaarden Shetect, KVK 77618505, POB 1824

Artikel 1 Definities

1.1. Opdracht: hieronder zijn begrepen alle werkzaamheden van advies, onderzoek en andere bijkomende werkzaamheden.

1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke aan recherchebureau Shetect een opdracht verstrekt. Hieronder vallen ook alle opdrachtgevers die tezamen een opdracht verstrekken en gemachtigden.

1.3. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot dienstverlening.

1.4. Leveringstermijn: de termijn waarbinnen onder gebruikelijke omstandigheden de eindrapportage over de aanvaarde opdracht wordt geleverd, tenzij anders is afgesproken en vastgelegd.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die recherchebureau Shetect sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voorafgaand aan het sluiten daarvan door het recherchebureau Shetect zijn verricht.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met recherchebureau Shetect, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De eigen voorwaarden van de opdrachtgever, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in het vorige lid vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij recherchebureau Shetect deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

2.4. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

2.5. Tegenover de opdrachtgever strekt een door recherchebureau Shetect getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

2.6. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zal blijken te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van toepassing.

2.7. Klachten van opdrachtgever worden afgehandeld conform de klachtenregeling van recherchebureau Shetect.

Artikel 3 Aanbieding en aanvaarding

3.1. De door recherchebureau Shetect gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3.2. Recherchebureau Shetect is enkel aan de verstrekte offerte gebonden indien de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever binnen dertig dagen na dagtekening schriftelijk is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij uit de overeenkomst het tegendeel blijkt. Fouten in deze informatie scheppen geen enkele aansprakelijkheid van recherchebureau Shetect jegens de opdrachtgever en geven geen enkel recht van recherchebureau Shetect enige prestatie te vorderen.

3.4. Vanuit de opdrachtgever gedane schriftelijk of mondeling verzoek tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, ontstaat een overeenkomst wanneer dit verzoek door recherchebureau Shetect is aanvaard.

3.5. Aanvaarding van een opdracht door recherchebureau Shetect geschiedt door middel van een bevestiging aan de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

3.6. Wanneer de objectiviteit en/ of integriteit van recherchebureau Shetect niet gewaarborgd kan worden, is dat voor recherchebureau Shetect een dringende reden de opdracht alsnog te weigeren en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk hiervan in kennis gesteld worden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Recherchebureau Shetect is verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat haar bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van haar rapportage aan de opdrachtgever. Het geven van informatie in welke vorm dan ook aan derden mag uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever.

4.2. Recherchebureau Shetect verplicht zich tot de opdracht uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige van toepassing zijnde regels en privacygedragscode.

4.3. Recherchebureau Shetect heeft geen resultaatverplichting, enkel een inspanningsverplichting.

4.4. Indien recherchebureau Shetect het nodig acht voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft zij het recht om derden bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.

4.5. Zo spoedig mogelijk na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, verstrekt de opdrachtgever aan recherchebureau Shetect al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een goede en onvertraagde uitvoering van de opdracht. Daartoe behoort minimaal het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

4.6. De opdrachtgever draagt volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid voor tijdige, correcte en zo volledig mogelijke gegevensverstrekking aan recherchebureau Shetect. Recherchebureau Shetect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor recherchebureau Shetect kenbaar behoorde te zijn.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart recherchebureau Shetect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.9. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Recherchebureau Shetect zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van, of aanvulling op, de overeenkomst consequenties zal hebben op de hoogte van de verstrekte offerte in verband met wijzigingen in de (duur van de) werkzaamheden, zal recherchebureau Shetect de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4.In afwijking van lid 3 zal recherchebureau Shetect geen extra kosten in rekening brengen indien de wijzigingen of aanvullingen recherchebureau Shetect aan te rekenen zijn.

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst

6.1. Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in staat van faillissement bevindt, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt.

6.2. Op grond van een voor haar dringende reden zal recherchebureau Shetect de verdere uitvoering van een reeds aanvaarde opdracht mogen opschorten totdat de kosten die tot dan toe zijn gemaakt voldaan zijn of voldoende zekerheid van betaling is verkregen. Wanneer de opdrachtgever de vordering niet voldoet wordt na een redelijke termijn de overeenkomst ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade, welke door de opdrachtgever mocht worden geleden en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk verslag met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

6.3. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tijdens de uitvoering op grond van een dringende reden in te trekken, mits de beslissing hiertoe onverwijld aan recherchebureau Shetect ter kennis wordt gebracht.

6.4. In alle voorkomende gevallen van ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever aan recherchebureau Shetect de reeds gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden vergoeden.

Artikel 7 Afronding van de overeenkomst

7.1. Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt recherchebureau Shetect aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

7.2. Telkens wanneer recherchebureau Shetect dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is overeengekomen, brengt recherchebureau Shetect tussenrapport uit aan de opdrachtgever.

7.3. Recherchebureau Shetect zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na verstrekking van het eindrapport. Kladstukken zullen minimaal een jaar worden bewaard. Overige materiële zaken zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de opdrachtgever.

7.4. Auteursrechten die rusten op alle zaken die door recherchebureau Shetect zijn vervaardigd, zoals tussen- en eindrapporten terzake, zijn nadrukkelijk voorbehouden aan Shetect.

Artikel 8 Betaling

8.1. De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de werkzaamheden, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen.

8.2. De opdrachtgever is verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op een door recherchebureau Shetect aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd die 1 % hoger is dan de wettelijke rente, te rekenen veertien dagen na factuurdatum. Daarnaast zijn tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, voor rekening van de opdrachtgever. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met recherchebureau Shetect overeengekomen prijs.

8.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van recherchebureau Shetect op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Indien recherchebureau Shetect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Recherchebureau Shetect is nooit aansprakelijk voor schade, die bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

9.3. Indien nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en de tekortkoming toerekenbaar is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, is recherchebureau Shetect slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van recherchebureau Shetect voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is dit schriftelijk bij recherchebureau Shetect heeft gemeld.

9.5. De opdrachtgever vrijwaart recherchebureau Shetect tegen alle aanspraken van derden terzake van de uitvoering van de opdracht, dan wel terzake van het door recherchebureau Shetect uitgebrachte rapport.

9.6. Recherchebureau Shetect is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door recherchebureau Shetect te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

9.7. Recherchebureau Shetect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van recherchebureau Shetect of haar ondergeschikten.

9.9. Alle rechtsvorderingen jegens recherchebureau Shetect, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10 Verlies van goederen

10.1. De opdrachtgever vrijwaart recherchebureau Shetect voor aanspraken van derden jegens recherchebureau Shetect op haar personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan recherchebureau Shetect diensten of werkzaamheden dient te verrichten.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Recherchebureau Shetect is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire- of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in recherchebureau Shetect, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover recherchebureau Shetect daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen iedere oorzaak die redelijkerwijs niet aan recherchebureau Shetect kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van recherchebureau Shetect zoveel mogelijk te proberen een overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

11.2. In geval van vertraging door overmacht of opschorting van de door recherchebureau Shetect te leveren prestaties zal de leveringstermijn worden verlengd met de termijn van de overmacht dan wel opschorting. Recherchebureau Shetect is niet gehouden tot vergoeding van schade, welke door de opdrachtgever ten gevolge van deze vertraging zou zijn geleden.

Artikel 12 Reclame

12.1. Reclames ten aanzien van uitgebrachte rapportages dienen binnen 14 dagen na oplevering te worden gemeld, recherchebureau Shetect zal de tekortkomingen opheffen indien de reclame gegrond is, met inachtneming van alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 Strafbaar feit

13.1. Indien personeel van recherchebureau Shetect een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van recherchebureau Shetect alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart recherchebureau Shetect en haar personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of recherchebureau Shetect of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 14 Geschillen

14.1. Geschillen dienen conform de wetgeving WPBR als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenregeling.

14.2. Na de procedure vermeldt onder 14.1, is de rechter in de vestigingsplaats van recherchebureau Shetect bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft recherchebureau Shetect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3. Op elke overeenkomst tussen Recherchebureau Shetect en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn.

Artikel 15 Inwerkingtreding

15.1. Bovenvermelde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

15.2. De bovenvermelde algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van recherchebureau Shetect.