SHETECT – Privé detective & bedrijfsrecherche

accuraat, betrouwbaar en snel

Privacyverklaring recherchebureau Shetect

Recherchebureau Shetect, KvK 77618505, POB 1824, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: www.shetect.com

Telefoon: 085-0605406

Email: info@shetect.com

Functionaris gegevensbescherming recherchebureau Shetect: I. Heintzberger

Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat recherchebureau Shetect uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

Doel en grondslag gegevensverwerking

Recherchebureau Shetect verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van recherche-onderzoeken

 • Adviseren op het gebied van fraudepreventie & persoonlijke veiligheid.

 • Adviseren op het gebied van Cybersecurity.

 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren

  en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw

  voorkeuren.

 • Recherchebureau Shetect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Recherchebureau Shetect verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt zal recherchebureau Shetect zorgdragen dat u tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en wat dit mogelijk voor u betekent.

Recherchebureau Shetect is verwerkinsgverantwoordelijke

De autoriteit persoonsgegevens schrijft aan de Nederlandse veiligheidsbranche:

De AP meent dat een particulier onderzoeksbureau in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt. Zo staat het ook in de huidige Gedragscode en dit wordt onder de AVG niet anders dan onder de Wbp.

Wel is het zo dat uitzonderingen op de regel altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval een POB bij een omvangrijke klus een andere POB inhuurt om een deel van de gegevensverwerking voor hem uit te voeren (onder diens verantwoordelijkheid en naar diens instructies). Of in het geval bepaalde regelgeving dwingend voorschrijft dat een bepaalde opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking dient te blijven dragen.”

Bewaartermijnen

Recherchebureau Shetect bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Recherchebureau Shetect hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Klantgegevens; maximaal 5 jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren; contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden

 • Onderzoeksgegevens; minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaren, tenzij een (dreigende) lopende procedure langer vereist

 • Sollicitatiegegevens; maximaal 4 weken dan wel 1 jaar, maar dan met toestemming van de sollicitant

 • Browsegegevens; maximaal 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Recherchebureau Shetect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan recherchebureau Shetect partijen inschakelen om in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden voor haar uit te voeren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Tenslotte kan recherchebureau Shetect gegevens delen met haar advocaat teneinde de belangen van recherchebureau Shetect in een juridische procedure te kunnen behartigen.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van recherchebureau Shetect, sluit recherchebureau Shetect een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Recherchebureau Shetect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Recherchebureau Shetect gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van recherchebureau Shetect wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om recherchebureau Shetect te vragen of recherchebureau Shetect uw persoonsgegevens heeft verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door recherchebureau Shetect. Ook kunt u recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die recherchebureau Shetect heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte, heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@shetect.com waarna recherchebureau Shetect op grond van de feiten en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht & beroepsmogelijkheid

Recherchebureau Shetect heeft een interne klachtprocedure. Indien u meent dat recherchebureau Shetect een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden kunt u een klacht indienen. De directeur van recherchebureau Shetect zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht.

Recherchebureau Shetect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Recherchebureau Shetect neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Recherchebureau Shetect heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen en heeft haar processen op het gebied van recherche en incasso onderworpen aan een Privacy Impact Assessment (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling ex artikel 35 AVG) op basis waarvan waar nodig aanvullende maatregelen zijn getroffen.

Datadragers in gebruik bij recherchebureau Shetect, haar medewerkers en eventueel derde betrokken partijen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. De digitale datadragers waarop persoonsgegevens worden opgeslagen zijn voorzien van de benodigde encryptie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@shetect.com.

Constateren datalek

In geval van het ontdekken van een datalek zal recherchebureau Shetect handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. recherchebureau Shetect zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

Utrecht, 15 februari 2021

I. Heintzberger Directeur recherchebureau Shetect